Nieuwe koers voor periode 2014-2018 van Poort van Hoorn vastgesteld

Foto: Poort van Hoorn

Het akkoord voor de koers van de Poort van Hoorn in de nieuwe raadsperiode (2014-2018) werd genomen op dinsdag 3 februari. De raad nam het voorstel aan met 25 stemmen voor en 9 stemmen tegen.

De gemeente Hoorn gaat deze bestuursperiode aan de slag om het stationsgebied aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken met het accent op het verbeteren van de fietsveiligheid en de bereikbaarheid in de directe omgeving zoals de kruising Provincialeweg en het Keern.

Bereikbaarheid

VOCHoorn en VVD voorzien echter problemen als het Keern-Zuid met de aanleg van veilige fiets- en wandelverbinding wordt afgesloten voor auto’s.

Daarnaast vinden de partijen dat er in de plannen onvoldoende aandacht is voor de verbetering van de bereikbaarheid van de binnenstad. De tunnel tussen de Provinciale weg en de Weel is natuurlijk sinds de 17 december 2014 van de baan, aangezien de bouw te veel op de begroting drukte van de gemeente Hoorn.

Busstation

Fractie Tonnaer vindt daarentegen dat de verplaatsing van het busstation naar het Transferium en de bouw van een parkeergarage op het Transferium voorrang zouden moeten krijgen.

Fiets- en wandeloversteek

Een amendement van de Hoornse Senioren Partij om ook een onderzoek naar een fiets- en wandeloversteek bij de Blauwe Berg mogelijk te maken haalde geen meerderheid. Wethouder Samir Bashara legde uit dat deze optie al eerder is onderzocht en is afgevallen, onder meer vanwege het feit dit geen sociaal veilige route is.

Poort van Hoorn

Voor de Poort van Hoorn is een structuurvisie voor de komende 30 jaar (tot 2040) opgesteld. In de structuurvisie Poort van Hoorn staat het toekomst beeld beschreven.

De raad stelde de volgende vier uitgangspunten vast voor 2014-2018:

  • Verbeteren bereikbaarheid Transferium door aansluiten van de Maelsonstraat op de Provincialeweg
  • Een veilige fiets- en wandelverbinding bij het kruispunt Keern/Provincialeweg (tunnel of brug)
  • Een nieuwe route van de Provincialeweg richting binnenstad, als dat nodig is om een veilige fiets- en wandelverbinding bij het Keern aan te kunnen leggen
  • Het opstellen van een ontwikkelvisie moeten voor het stationsgebied-noord, met daarin ruimte voor extra parkeerplaatsen, het verplaatsen van het busstation, detailhandel en functies voor cultuur- en maatschappelijke doeleinden en spoorgelieerde functies.

Stemmen

De fracties van PvdA, SP, D66, CDA, GroenLinks, HOP, Hoorns Belang, Hoornse Senioren Partij en Hoorn Lokaal stemden voor. De fracties van VVD, VOCHoorn en Fractie Tonnaer stemden tegen het voorstel voor de plannen in de komende bestuursperiode.

Lees ook: